Privacy Notice

We collect the following information from you when you submit your complaint, request for assistance, query, suggestion or commendation thru this portal:

  • Full Name (optional)
  • Sex
  • Contact Information (mobile, telephone number or email address)
  • City/Location
  • Incident Details
All collected information will be utilized for documentation and processing purposes. As a matter of procedure, we will forward verbatim details of your feedback as reported thru this portal to the concerned office for appropriate action and response. We shall provide the office with your personal information, such as your name and contact details, except when you request for anonymity. We may also contact you to request for additional details on your feedback or to provide updates on the action taken by the concerned office.
 
Fill out the form if you want to proceed.

Paunawa sa Pagka-pribado ng Ulat na Ito

Hihingin namin ang mga impormasyon sa ibaba kung nais mong mag-ulat ng puna o reklamo, humingi ng tulong, o magbigay ng mungkahi, komendasyon, o papuri gamit ang portal na ito:

  • Buong Pangalan (optional)
  • Kasarian
  • Telepono at Email Address
  • Lokasyon
  • Detalye ng Insidente
Lahat ng makakalap na impormasyon ay gagamitin lamang sa dokumentasyon at pagpoproseso. Ang mga detalye ng iyong puna, reklamo, mungkahi, o komendasyon ay ipapadala namin sa opisinang pinatutungkulan para sa agarang aksyon. Maaari naming ibigay ang iyong detalye sa opisinang pinatutungkulan, maliban kung nais ninyong maging anonymous. Maaari ka rin naming tawagan upang makakuha ng karagdagang detalye kung kinakailangan, o upang bigyan ka ng ulat o update sa aksyon na ginawa ng opisina.
Punan ang portal na ito kung nais mong magpatuloy.